Om oss

Företaget Treatis AB arbetar inom organisations- och ledarskapsområdet. Vi arbetar med organisationer, deras chefer, ledningsgrupper och medarbetare. Treatis organisationskonsulter har lång  och bred erfarenhet av att arbeta med chefsutveckling, handledning och konsultation, team-/ grupputveckling på strategisk nivå inom såväl offentlig sektor som näringsliv. Uppdragen kan till exempel handla om konflikthantering, lednings- eller teamutvecklingsinsatser eller arbetsmiljökartläggningar. Vi är erfarna utbildare inom bland annat ledarskap, förändringsledning, teamutveckling, samtalsmetodik, konflikthantering, stresshantering och motiverande samtal. Treatis organisationskonsulter har alla egen chefserfarenhet och vi är samtliga legitimerade psykologer. Vår utgångspunkt är att vi använder och utvecklar forskningsbaserad psykologisk kunskap inom chef-, grupp- och organisationsutveckling. Vår vision är att bidra till en hög forskningsbaserad kompetens inom kunskapsområdet.

Christian Jacobsson är docent i psykologi, legitimerad psykolog och organisationskonsult. Christian har arbetat som lärare, handledare och forskare vid Psykologiska institutionen i Göteborg de senaste 20 åren. Likaså har han verkat som legitimerad psykolog i arbetet med organisationer, grupper och chefer under samma tidsperiod. Han har bl.a. medverkat i och lett ett antal grupputvecklingsprojekt inom både offentliga sektorn och näringslivet. Christian har lång erfarenhet som konsult till olika typer av lednings- och styrgrupper och har även lång erfarenhet av att handleda och utbilda organisationskonsulter. Bland annat certifierar Christian konsulter som användare av Group Development Questionnaire, GDQ. Forskningsmässigt leder han två projekt som syftar till att utveckla kunskapen om hur effektiv grupputveckling går till. Christian har även medverkat som författare i böcker om coaching och arbetsgrupper. Läs mer om Christians forskning på: https://www.researchgate.net/profile/Christian_Jacobsson2

Maria Wramsten Wilmar är legitimerad psykolog, PhD Psykologi och har arbetat med både offentliga och privata organisationer, grupper och chefer i över 15 år. Maria arbetar sedan 15 år även som lärare vid Psykologiska institutionen i Göteborg där hon verkar som handledare, lärare och forskare. Hon har verkat som Sverigechef inom ett globalt konsultföretag där hon ansvarade för konsulter som verkade inom individ, grupp och organisation. Likaså har hon mångårig erfarenhet av evidensbaserad konsulteri inom ledningsgruppsutveckling på både strategiska och operativa nivåer. Forskningsmässigt har Maria främst verkat inom ett projekt som avser att belysa vad som händer med chefer inom offentlig verksamhet (kommun och landsting) som fokuseras av media. Syftet med den studien är att öka kunskapen om fokuseringens påverkan samt att utforma strategier för att minimera de problem som kan uppkomma på individ, grupp och organisatorisk nivå under massmediala drev. Läs mer om Marias forskning på: https://www.researchgate.net/profile/Maria_Wramsten_Wilmar

 

Niklas Rydbo är legitimerad psykolog och organisationskonsult. Han har arbetat som adjunkt vid Psykologiska institutionen i Göteborg sedan 2009 och där verkat som lärare och handledare. Sedan 2017 är Niklas doktorand inom arbets- och organisationspsykologi vid samma institution. Niklas har arbetat på både strategiska och operativa nivåer med kommunala, statliga och privata organisationer, grupper och chefer sedan psykologlegitimationen 2003, både som intern och extern konsult. Han har deltagit i genomförande och ledning av- samt varit rådgivare till- större teamutvecklingsprojekt inom verkstadsindustri. Niklas är medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) och har lång erfarenhet av att utbilda och handleda psykologer, sjukvårdspersonal, HR, socialtjänst och andra yrkeskategorier i Motiverande Samtal (MI). Forskningsmässigt deltar Niklas i ett projekt som syftar till att ta fram och pröva en metod för att utveckla ett effektivt och kontinuerligt systematiskt arbetsmiljöarbete inom mindre företag i bygg- och anläggningsbranschen. Läs mer om Niklas forskning på https://www.researchgate.net/profile/Niklas_Rydbo.

Jessica Neijlind är legitimerad psykolog sedan 2002, legitimerad psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi samt har lång erfarenhet som organisationskonsult. Jessica arbeter som adjunkt vid Göteborgs Universitet där hon verkar som lärare och handledare inom områdena Arbets- och Organisationspsykologi. Jessica har gedigen erfarenhet av konsultuppdrag inom såväl näringslivet som i offentliga verksamheter på både strategiska och operativa nivåer. Grupputveckling i såväl ledningsgrupper som medarbetargrupper, ledarstöd individuellt och i grupp samt utbildningsinsatser är återkommande uppdrag liksom kartläggningar rörande arbetsmiljöfrågor. Jessica har 14 års egen ledarerfarenhet från sitt tidigare arbete som Regionchef på ett psykologföretag. Detta innebär att Jessica har kunskap rörande och egen erfarenhet av arbete med budget, personalfrågor, försäljning, ledningsgruppsarbete samt att driva utvecklingsarbete och medarbetarfrågor kopplat hälsa och arbetsmiljö.

 


 

Utgivna böcker

Christian Jacobsson är medförfattare till den 6:e upplagan av Creating Effective Teams - A Guide for Members and Leaders tillsammans med Susan Wheelan och Maria Åkerlund som kom ut 2020. Läs mer om boken här: 

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/creating-effective-teams/book262917

 

Maria Wramsten Wilmar är en av medförfattarna till boken AO Konsulten som kom ut 2020 med Ingela Thylefors som redaktör. Läs mer om boken här https://www.nok.se/titlar/akademisk-psykologi/ao-konsulten/

AO Konsulten

 

 

Christian Jacobsson är medförfattare till två böcker om teamutvecklng som kom ut 2019.

Teamutveckling i teori och praktik

Läs mer om boken här https://www.nok.se/titlar/akademisk-psykologi/teamutveckling-i-teori-och-praktik/

 

Teams in the spotlight / Allt ljus på teamet

Läs mer om Teams in the spotlight här https://www.nok.se/titlar/akademisk-psykologi/teams-in-the-spotlight/

Teams in the spotlight kom även ut i en svensk version 2020, Allt ljus på teamet. läs mer här https://www.nok.se/titlar/akademisk-psykologi/allt-ljus-pa-teamet/