Våra tjänster

Organisationsutveckling 

I samband med utveckling eller förändring av en organisation kan det var bra att använda ett expertstöd. Vi kartlägger och analyserar den nuvarande organisationen och bidrar med idéer om vilka områden som behöver förändras eller utvecklas. Vi kan även vara med i samband med implementering och i utvärdering av förändringen.

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling är en tjänst som ofta har stor effekt på organisationen. Om ledningsguppen samarbetar effektivt och medlemmarna kommunicerar ut samma budskap i organisationen får det en positiv effekt på medarbetarna. Motsatsen får en negativ effekt. Vanligtvis mäter vi inledningsvis ledningsgruppens effektivitet i samarbetet med Group Development Questionnaire, GDQ, därefter erbjuder vi ett antal konsultationer för att underlätta utveckling och sedan avslutar vi med en andra mätning med GDQ för att testa om det skett en mätbar utveckling.

Chef/ledarutveckling

Vi erbjuder såväl individuell ledarutveckling som ledarutveckling i grupp. Utvecklingsinsatser inleds med kartläggning av nuläge och önskat läge. I de fall då utveckling avseende det individuella ledarskapet är ett uttalat krav efter t ex en arbetsmiljökartläggning ser vi gärna att uppdraget inleds med ett trepartssamtal där chefen och dennes chef närvarar för att säkerställa en tydlighet avseende uppdraget och målfokus. Vi bistår även med metoder avseende mätning av ledarskapet såsom 360- metodik. Ledarutveckling i grupp tar sin avstamp i såväl handledarens som gruppmedlemmarnas erfarenhet och kompetens. Handledningen varvar utbildande inslag, övningar och diskussion.

Utbildningar

Vi skräddarsyr utbildningsinsatser inom bland annat ledarskap, utveckling av arbetsgrupper, konflikter, kommunikation, stresshantering, motiverande samtal samt organisationsutveckling. Utifrån våra uppdragsgivares önskemål gör vi både kortare och längre upplägg

Konflikthantering

Ibland hamnar vi i konflikter som är svåra att hantera av olika skäl. Vi erbjuder stöd i konflikthantering och medling som tredje part vid konflikter. Det är en tidsbegränsad insats med några träffar under en eller ett par månader där målet är att hantera konflikten och dess inverkan på arbetet.

Arbetsmiljökartläggningar 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet kräver ibland att det sker en kartläggning av arbetsmiljön i hela eller delar av organisationen. Vårt kunskapsområde rör kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön och olika typer av klimatundersökningar inom området. Vi bistår även med utredningar avseende kränkande särbehandling.

Individstöd 

Vi erbjuder stöd till individer som av olika anledningar själva upplever behov av detta eller när närmaste chef har identifierat ett behov. När chefen identifierat behovet inleder vi med ett treparts samtal där vi går igenom chefs och medarbetares uppfattningar om nuvarande situation. Utifrån detta sätter vi upp mål med konsultationen, genomför ett antal möten och avslutar med ett nytt treparts samtal där vi utvärderar. När individen själv söker stöd arbetar vi tillsammans för att möta de behov som identifierats. Det kan t.ex. handla om en kris som behöver bearbetas eller en förändring som påverkar och gör livet besvärligt en period.

Grupputveckling

Grupputveckling är ett exempel på en tjänst där en liten insats kan få en stor effekt för många. Vi arbetar med grupputveckling på ett likartat sätt som med ledningsgruppsutveckling, skillnaden är som regel att det är delvis andra frågor som bearbetas. Vi börjar och slutar uppdraget med att mäta gruppens effektivitet i samarbetet med till exempel GDQ, där emellan sker som regel ett antal konsultationer.

Certifiering av konsulter i GDQ

Vi erbjuder certifiering i att använda Group Development Questionnaire ,GDQ, som diagnostiskt instrument i samband med grupputveckling.  Erbjudandet riktar sig till intern- och externkonsulter eller ledare med en längre erfarenhet i att arbeta med arbetsgruppers utveckling.  Efter certifieringen, som tar 4 dagar, har kursdeltagaren rätt att självständigt använda GDQ. Utbildningen arrangeras i samverkan med GDQ Associates.